Dreams are renewable. No matter what our age or condition, there are still untapped possibilities within us and new beauty waiting to be born.

-Dale Turner-

13 ianuarie 2010

Biblia partea a II-a

"Numai proştii mai cred" e o expresie care se aude atât de des astăzi. A vorbi despre BIBLIE sau a citi BIBLIA, pentru unii înseamnă a fi înapoiat, rămas cu mult în urmă, iar a afirma că tu crezi BIBLIA, înseamnă a fi prost.
"Cum se poate ca azi, în secolul al XX-lea, să mai crezi ce spune BIBLIA?" se întreabă unii.
Datorită acestei mentalităţi pervertite de diavolul, cei necredincioşi nu voiesc s-o citească, iar unii din cei credincioşi se sfiesc să-i dea locul de cinste pe masa lor, ci o ascund şi evită să vorbească despre ea, ca să nu fie consideraţi proşti.
E clar că BIBLIA e o carte dispreţuită, dar e dispreţuită tocmai fiindcă nu e citită şi mai mult, fiindcă nu e trăită de cei ce o citesc.
"Când eşti cu lupii, trebuie să urli ca ei," e o părere cu totul greşită. Aceasta înseamnă să nu mai fi om. Afirmarea demnităţii sale, e caracteristica ce l-a făcut să rămână om.
E adevărat că mincinoşilor nu le place să le vorbeşti de adevăr, curvarilor nu le place să le vorbeşti de castitate, de sfinţenie, furioşilor de blândeţe, nervoşilor de răbdare, guralivilor de tăcere, beţivilor de abstinenţă. Dar oare e o ruşine că nu eşti ca ei? Nu, din contra, e o cinste.
Cel ce citeşte BIBLIA şi o trăieşte, are o viaţă curată, o viaţă paşnică în familie şi o viaţă demnă în societate. Cel ce o dispreţuieşte, trăind în desfrău îşi destramă căminul prin beţii, îşi nenoroceşte copiii şi soţia, ajunge în zdrenţe şi în noroiul şanţului. Care din aceştia doi dă dovadă de prostie?
Pe scena lumii s-au ridicat bărbaţi de seamă, cu renume mondial, stimaţi şi preţuiţi nu numai în timpul vieţii, ci şi după moarte, care au citit BIBLIA şi au fost adânc credincioşi.
Despre Newton, descoperitorul gravităţii, se spune că întotdeauna, când rostea Numele lui Dumnezeu, îşi ridica pălăria de pe cap în semn de reverenţă. Dau aici mai jos afirmaţiile unora din ei, ca cei înţelepţi să vadă că nu numai proştii cred.
Mărturii cu privire la BIBLIE
GALILEO GALILEI, cunoscutul astronom, fizician şi matematician, declară într-o scrisoare că: "Sfânta Scriptură nu poate niciodată să mintă sau să rătăcească. Adevărurile ei sunt absolute şi neîndoielnice”.
R. BOYLE, întemeietorul chimiei ştiinţifice, a lăsat aceste cuvinte prin testament: "Faţă de BIBLIE, toate cărţile omeneşti, chiar cele mai bune, sunt numai ca plantele care primesc toată lumina şi strălucirea lor numai de la soare.
BLASIE PASCAL, vestitul matematician, fizician şi filozof francez, scrie: "Scriptura are pasaje pentru a consola toate condiţiile şi pentru a intimida toate condiţiile”.
Sir WALTER SCOTT, celebrul romancier englez, când era pe patul de moarte, a rugat pe ginerele său, Lockhart, să-i citească ceva din carte. "Din care carte?" a întrebat Lockhart, privind la cele 20.000 de volume, care acopereau pereţii. "Nu există decât o singură carte: BIBLIA!" răspunse Scott.
LORDUL BYRON, ilustru poet englez a lăsat pe BIBLIA sa următoarea inscripţie: „În această prea sfântă Carte se cuprinde taina tuturor tainelor. Fericiţi sunt acei muritori, cărora Dumnezeu le-a dat darul de a auzi, de a citi, de a rosti o rugăciune şi de a primi cu umilinţă cuvintele acestei cărţi. Fericiţi cei care sunt în stare să deschidă poarta şi să meargă cu hotărâre, pe calea arătată de ea. Iar cei ce o citesc numai ca să se îndoiască de spusele ei, sau să le dispreţuiască, aceia mai bine nu s-ar fi născut”.
EMANUEL KANT, cel mai mare filozof german, scria lui STILLING, prietenul său, despre care a auzit că a început să citească Biblia: "Faci bine că îţi cauţi liniştea în Evanghelie, pentru că ea este un izvor nesecat al tuturor adevărurilor, cum nu se mai găseşte nicăieri". "Dacă Evanghelia n-ar fi lăsat să ţâşnească depe paginile ei învăţăturile morale, care să alcătuiască temelia neclintită a vieţii omenirii întregi, apoi filozofia nu le-ar fi elaborat nici până azi, în curăţia lor divină”.
Iar la 72 de ani, Kant scria: "BIBLIA este cartea al cărei conţinut mărturiseşte el singur originea-i divină. Ea ne descoperă cât de mare este vina noastră, cât de adâncă ne este căderea, dar şi cât de mare este dragostea lui Dumnezeu. BIBLIA este comoara mea cea mai de preţ, fără de care aş fi nenorocit”.

Ce este Biblia? partea I

Într-un studiu trecut am observat, cel puțin din punctul meu de vedere, că Dumnezeu există. Acum vreau să mai răspundem la o întrebare...Ce este Biblia?
De ce am început acest studiu? Am vorbit cu mulți oameni ce susțineau că Biblia este o carte de povestiri, sau povești...toate realizate de imaginația omului. Să fie oare așa?

Aș vrea să studiem și să vedem dacă Biblia este o adunatură de povești și să studiem ce spune ea. La urmă vom fi liberi să concluzionăm.

Termenul de “Biblie” nu se găseşte nicăieri scris în Scripturi. El derivă din grecescul “biblos”, însemnând “carte” (la plural, biblia = cărţi). Iniţial, termenul însemna “papirus egiptean”, materialul de bază folosit la copierea sulurilor antice. Denumirea îşi are obârşia în numele portului fenician Byblos, de unde se obţinea, de obicei, papirusul.
Cu toți știm că Biblia este compusă din mai multe cărți ( 66 de căți)...aceste cărți au autori diferiți. Creștinismul susține că acesti autori au fost inspirați de Dumnezeu prin Duhul Sfânt atunci câd au scris aceste cărți.

Este Biblia de origine divină?

Există un text în Biblie ce susține că : "Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” 2 Timotei 3,16.17.

Ce recunosc autorii cărţilor Bibliei legat de acest subiect?

R: - Exod 17:14 Domnul a zis lui Moise: „Scrie lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea aminte, şi spune lui Iosua că voi şterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri.”
- Ieremia 36,1-2 În al patrulea an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, următorul cuvânt a fost rostit către Ieremia din partea Domnului: „Ia un sul de carte şi scrie în ea toate cuvintele pe care ţi le-am spus cu privire la Israel şi cu privire la Iuda, şi cu privire la toate neamurile, din ziua când ţi-am vorbit pe vremea lui Iosia până în ziua de azi!
- 1 Tesaloniceni 2,13. De aceea mulţumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi care credeţi.
Trebuie să recunoaștem faptul că cea mai mare ofensă ce i se poate aduce unui scriitor este acuzaţia de a nu fi original. Autorii Bibliei, ei înşişi recunosc acest lucru, considerându-se a fi numai transmiţătorii unor mesaje, ale căror izvoare se găsesc în afara voinţei şi intelectului lor.

Acum vine o altă întrebare: Ar fi putut dăinui Biblia dacă autorii ei ar fi prezentat păreri şi concepţii diferite?
R: - Biblia n-ar fi putut rezista asaltului scepticismului, dacă ar fi intrat în conflict cu ea însăşi. Cei 39 de autori au avut ocupaţii diferite, vorbeau limbi diferite, aveau experienţe şi grade de cultură diferite, situaţii sociale diferite, trăiau în ţări şi secole diferite, pe parcursul a 1500 de ani, fără a se cunoaşte între ei şi, totuşi, opera lor este comună şi unitară, având o singură temă: Planul de Mântuire.
Și mai trebuie să observăm ceva: Împlinirea profeţiilor cuprinse în Biblie este o altă dovadă a originii ei divine. Înflorirea, declinul şi pieirea unor oraşe antice cu rezonanţă istorică, cum au fost Babilonul, Ninive şi Tirul, sau prăbuşirea imperiilor babilonian, medo-persan, grec şi roman, prezisă de proorocii Vechiului Testament cu mult înainte de declinul lor, atestă că profeţiile respective nu puteau avea o origine omenească, ci au fost descoperiri ale Dumnezeului adevărat, Cel care ţine în mâini destinele istoriei.
Suficienţa Scripturilor este subliniată şi de interzicerea de a adăuga sau a omite ceva din totalitatea revelaţiei lui Dumnezeu. Deut. 4,2; Prov. 30,5-6; Apoc. 22,18-19.
Ca o concluzie la această primă parte, observăm că privind originea ei, Biblia are o dublă latură: una, ca formă, omenească, fiind scrisă de unelte omeneşti, şi una esenţială, divină, deoarece conţinutul ei provine direct de la Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, care a inspirat autorii omeneşti ai Bibliei.
Dovezile care atestă originea divină a Bibliei...: a) Autorii ei recunosc că opera lor, în conţinut, nu le aparţine, ci le-a fost insuflată de Duhul lui Dumnezeu.
b) În ciuda mulţimii autorilor ei, Biblia este o carte unitară.
c) Profeţiile cuprinse în cărţile ei s-au împlinit iar altele sunt în curs de împlinire.d) Biblia are puterea de a contribui la tranformarea caracterului cititorilor ei, o calitate neobişnuită pentru o operă de origine pur omenească

13 Ianuarie 2010

Ce semeni, aceea culegi


Dacă semeni dragoste, culegi dragoste.


Dacă semeni bunătate, culegi bunătate.


Dacă semeni iertare, culegi iertare.

Lista mea